Zde se nacházíte: 25fps » Experimentální film » Analýza obrazu ženy ve filmech VALIE EXPORT

Analýza obrazu ženy ve filmech VALIE EXPORT

Analýza obrazu ženy ve filmech VALIE EXPORT

OBRAZ ŽENY V HRANÝCH FILMECH VALIE EXPORT – 5/ Analýza obrazu ženy ve filmech VALIE EXPORT podle Laury Mulveyové, Ruby B. Richové a E. Ann Kaplanové – ANETA HORÁKOVÁ 

VALIE EXPORT je v naší zemi známá pouze hrstce odborníků a nadšenců pro experimentální a avantgardní film a znalcům moderního umění. V 70. a 80. letech byla umělkyně jednou z nejznámějších ženských postav rakouského filmu a svými značně provokativními díly se dostala do obecného povědomí. Většině běžných návštěvníků rakouských kin ale její jméno dnes nic neřekne, přestože stále hojně působí.

Postupně na stránkách rubriky Experimentální film přinášíme vhled do hrané tvorby této výjimečné tvůrčí osobnosti, a to prostřednictvím několika textů Anety Horákové, původně publikovaných jako části bakalářské diplomové práce na FF UPOL.1 Po biografickém portrét autorky, analýze snímků Unsichtbare Gegner (1977)Menschenfrauen (1980) a Praxis Der Liebe (1985) přinášíme poslední z textů cyklu, nabízející analýzu obrazu ženy v těchto filmech vedenou podle feministických autorek Laury Mulveyové, Ruby Richové a Ann Kaplanové.

WOMAN. THE FEMINIST AVANT-GARDE OF THE 1970S. from BOZAR on Vimeo.

Analýza obrazu ženy ve filmech VALIE EXPORT podle Laury Mulveyové, Ruby B. Richové a E. Ann Kaplanové

Avantgardní film nabízí ideální možnost pro nový ženský film. Mulveyová píše: „Alternativní film poskytuje prostor pro to, aby se film zrodil, což je zásadní moment jak v politickém, tak estetickém smyslu, a zpochybňuje základní vymezení hlavního proudu [ mainstream film ]. To neznamená moralistické odmítnutí hlavního proudu, ale vyzdvihnutí toho, jak formální předpojatost odráží psychické obsese společnosti, která je vyprodukovala, a dále zdůraznění toho, že alternativní film musí začít zejména tak, že bude působit proti těmto obsesím a předsudkům. Politicky a esteticky avantgardní film je nyní možný, ale může existovat pouze jako kontrapunkt.“2

E. Ann Kaplanová se ve své knize Women and Film: Both Sides of Camera stejně jako Mulveyová a Peter Wollen zabývá avantgardním filmem. Snaží se dělit ženské filmy do skupin podle různých aspektů. Kaplanová vychází z Wollena a rozlišuje tří přístupy k feministickému filmu:

formalistické, experimentální, avantgardní filmy, vycházející z tradice francouzského surrealismu, impresionismu a ruského formalismu, ale také z avantgard šedesátých let – z happeningů, minimalismu, Johna Cage; přednostně pak z díla Mayi Derenové;

realistické politické a sociologické dokumenty, navazující na tradici amerických a britských dokumentů z třicátých let, ale také na neorealismus a Free Cinema;

avantgardní teoretické (politické) filmy, dovolávající se nejvíce díla Brechtova, Ejzenštejnova, Godardova (především jeho tvorby po r. 1968) a Strauba/Huilletové.3

Podle tohoto rozdělení bych filmy VALIE EXPORT jednoznačně zařadila do první skupiny avantgardních a experimentálních filmů. V jejich snímcích najdeme několik odkazů k surrealismu. Jedná se především o častý motiv snu, vzpomínek a halucinací. Silně surrealisticky laděná scéna se objevuje ve filmu Unsichtbare Gegner, když domů Anna přinese nákup. Vykládá ho na stůl a některé potraviny se mění ve zvířata – brouka, andulku nebo rybičku. Tyto vize má Anna i následně, když jednotlivé potraviny krájí. Vypadá to, jako by živočichův odřezávala hlavy.

Tvorba VALIE EXPORT vychází z rakouské avantgardy a experimentálního filmu 60. let.

Petra Hanáková píše o rozdělení Kaplanové: „Všechny tyto směry vycházejí z tradice „mužského bílého filmu“, což podle Kaplanové vede filmařky k experimentům a snaze nově zpracovat jak obsah, tak formu a přetvořit stávající konvence. Feministické filmařky podle Kaplanové proměňují tradiční formy v souladu s vlastními cíli a projekty – dekonstruují konvenční obsah obrazu ženy i způsob jeho filmového zachycení …“4

Kaplanová poměrně přesně vystihla způsob zpracování snímků VALIE EXPORT. Ta se snaží právě o nové zobrazení ženy ve filmu a bojuje proti zažitým konvencím společnosti i obrazu ženy v hollywoodských klasikách nebo třeba v rakouských „heimatfilmech“. Jejím cílem je rozbití klišé, upozornění na současný stav a emancipace ženy a k tomu využívá novou formu ženského filmu.

Skrze záměrné odkazy ke klasickým pohledům na ženu ve filmech a využíváním těchto klasických pohledů dochází ke zmiňované dekonstrukci a upozornění na roli ženy jako objektu touhy v rakouských i světových žánrových filmech.

Kaplanová se věnuje i charakterizaci teoretických feministických filmů. Rozebírá mimo jiné zcizující efekty, které mají za úkol zabránit divácké slasti, jako je například upozornění na filmový postup. Tímto zcizujícím efektem je ve tvorbě VALIE EXPORT přítomnost diegetické kamery v Praxis der Liebe a Unsichtbare Gegner.

V charakterizaci zmiňuje i směšování dokumentu a fikce. Tento postup rovněž EXPORT využívá. V Praxis der Liebe a Unsichtbare Gegner jsou použity dokumentární záběry pro ilustraci násilí ve společnosti, válek, nelegálního obchodu se zbraněmi a manipulace v médiích. Tím získávají filmy EXPORT politickou výpověď. Snímky jsou politicky angažované, reagují na aktuální politické otázky a problémy. Navíc lze tvorbu EXPORT považovat za feministický manifest v Rakousku, což mě vedlo k zařazení jejich filmů do skupiny „Korespondenčních filmů“ v rozdělení Richové.

V článku In the Name of Feminist Film Criticism se Ruby B. Richová rovněž snaží rozdělit ženské filmy a filmy o ženách do skupin. Hlavními hledisky pro ni jsou postupy, s kterými jednotlivé filmy pracují, ale také to, zda jsou politické, zda reflektují samy sebe a feministická hnutí a zda je vytvořila žena nebo muž.

Richová formuluje šest skupin, do kterých dělí filmy zabývající se ženami a feminismem. Tyto skupiny jsou:

I. Potvrzující filmy (Validative)

II. Korespondenční (Correspondence)

III. Rekonstruktivní (Reconstructive)

IV. Medúzovské (Medusan)

V. Korigující realismus (Corrective realism)

VI. Projektilní (Projectile) (( Převzato z: HANÁKOVÁ, Petra. cit.d. s. 36-38.   ))

V rozdělení Richové spadá tvorba VALIE EXPORT nejvíce do druhé skupiny – Korespondenčních filmů.

„…jsou „korespondenční“ (…) v tom smyslu, že se pokoušejí najít vzájemnou souvislost či komunikaci mezi věcmi, hledají vztahy mezi pocitem a objektivitou, ale i narací a její dekonstrukcí, uměním a ideologií, formou a obsahem. (…) Na rozdíl od „mužských“ snímků opět otevřeně zahrnují výpověď autorky jako politickou součást tématu filmu. Tyto filmy se tedy vyznačují i korespondencí formy a obsahu, jsou významné pro vývoj nových experimentálních forem.“5

Všechny tři celovečerní ale i krátké snímky VALIE EXPORT mají zjevnou experimentální formu. A jak jsem již zmiňovala u Kaplanové, nacházíme v nich i vztah mezi narací a její dekonstrukcí skrze prostředek kamery na plátně.

Dekonstrukce brání dvěma diváckým „rozkoším“, které popisuje Mulveyová: skopofilii a identifikaci diváka s postavou na plátně. „Ten první, skopofilní (aspekt struktur pohledu schopných v konvenční situaci projekce v kině vyvolávat rozkoš), vzniká z rozkoše exponování jiné osoby jako objektu sexuální stimulace prostřednictvím zraku. Ten druhý, podněcovaný narcismem a ustavením jáství, povstává z identifikace s viděným obrazem.“6 Skopofilie a identifikace jsou umožněny logicky skrze pohled. Podle Mulveyové jsou v základu tři způsoby pohledu. Prvním je pohled kamery, který je pro diváka neviditelný, ale potvrzený existencí filmového díla, druhý je pohled postavy nebo postav ve filmu, tzv. doručitelů pohledu, skrze ně především probíhá identifikace, neboť se v některých záběrech zcela překryjí se třetím způsobem pohledu – s pohledem diváka.

Mulveyová byla často kritizována, že svoji teorii aplikovala pouze na mužské tvůrce a vzhledem k tomu, že se zabývá klasickým filmem, také na mužské postavy v hlavní roli a, co je nejdůležitější, mužského heterosexuálně orientovaného diváka. Ženským publikem a queer čtením se později zabývali v návaznosti na Lauru Mulveyovou až jiní autoři a autorky.7 Já aplikuji její teorii jak na mužské, tak na ženské publikum. VALIE EXPORT nevylučuje ženu jako diváka a předpokládá ženské publikum.

Před vlastní analýzou je potřeba ještě zmínit, že ve filmech EXPORT je hlavní postavou vždy žena a je to ona, kdo je středem pozornosti a hlavním hybatelem děje, ovšem ne jediným. Stále zůstává možnost, že bude podrobena pohledu mužské postavy nebo diváka.

Ne vždy je zcela snadné bez výkladu tvůrkyně rozluštit kód toho, co se na plátně nachází. Snímky jsou někdy četností výskytu snových a halucinačních vizí a představ až surrealisticky laděné, jak už jsem zmínila. Proto analyzuji a interpretuji pouze tehdy, pokud mohu své teze podložit logickými argumenty.

Literatura

ANKER, Steve. Austrian Avant – Garde Cinema 1955-1993. Wien : Sixpack Film, 1994. s. 39-42.

ANONYM. VALIE EXPORT. Filmmuseum katalog, 2007, č. 5, s. 21-28.

BRUNS, Karin – RICHARZ, Claudia. Frauen Video Katalog. Hamburg : Frauen-Anstiftung, 1990. 417 s.

CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945 – 199. 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2004. 408 s. ISBN 978-80-7331-143-8.

EDER, Nicholas – KRIEGLEDER, Manfred. Die Praxis der Avantgarde. Film. Logbuch, 1985, č. 1, s. 44-45.

EXPORT, VALIE. Přednáška na Letní filmové škole 2009. 30.7. 2009.

FRIEDEN, Sandra a kolektiv. Gender and German Cinema. Feminist Intervention and Representation in New German Cinema. Oxford : Berg Publsihers, 1993. s. 241-278. ISBN 0-85496-947-0.

FRITZ, Walter. Kino in Österreich. 1929-1945 Tonfilm. Wien : ÖBV, 1991. 256 s. ISBN 3-215-05666-6.

FRITZ, Walter. Kino in Österreich. 1945-1983 Film zwischen Kommerz und Avantgarde. Wien : Österreichischer Bundesverlag, 1984. 244 s. ISBN 3-215-04992-9.

HANÁKOVÁ, Petra. Pandořina skříňka aneb Co feministky provedly filmu. 1. vyd. Praha : Academia, 2007. 144 s. ISBN 978-80-200-1551-8.

HAVELKOVÁ, Hana – VODRÁŽKA, Mirek. Žena a muž v médiích. Praha: Nadace Gender Studies, 1998. 50 s. ISBN 80-902367-2-3.

HORWATH, Alexander – PONGER, Lisl – SCHLEMMER, Gottfried (Hg.). Avantgardefilm Österreich. 1950 bis heute. 1. vyd. Wien : Wespennest, 1995. 443 s. ISBN 3-85458-508-X.

KAPLAN, E. Ann. Women and Film: Both Sides of Camera. New York: Routledge, 1990. 272 s. ISBN 978-0415027649

KOCH, Gertrud. unsichtbar macht sich die untedrückung der frauen, indem sie ungeheuere ausmaße annimmt. zu valie exports film „unsichtbare gegner“. Frauen und Film, 1976, s. 6-11.

LAMB-FAFFELBERGER, Margarete. Valie Export und Elfriede Jelinek im Spiegel der Presse. Zur Rezeption der feministischen Avantgarde in Österreich. New York : Peter Lang, 1992. 224 s. ISBN 978-0820419800.

MAZANEC, Martin. Film je socha! S VALIE EXPORT o rozšířeném filmu a feminismu. A2 5, 22. 7. 2009, s. 24-25. ISSN 1803-6635.

MUELLER, Roswitha. VALIE EXPORT. Fragments of the Imagination. Bloomington : Indiana University Press, 1995. s. 125-182. ISBN 0-253-33906-5.

MULVEYOVÁ, Laura. Vizuální rozkoš a narativní film. Iluminace 5, 1993, č. 3, s. 43-52. Přeložili Markéta Burešová a Ivan Žáček. ISSN 0862-397X.

PRAMMER, Anita. VALIE EXPORT. Eine multimediale Künstlerin. Wien : Wiener Frauenverlag, 1988. 219 s. ISBN 978-3-900399-25-2.

PRAMMER, Anita. Weibliche Ästhetik/Feministischer Diskurs in den Arbeiten Valie Exports. Disertační práce, Integrativwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien. Wien : 1987.

RICH, Ruby B. In the Name of Feminist Film Criticism. Jump Cut 19, 1978. Přetištěno in Nichols, Movies and Methods II, s. 340-358.

SCHEUGL, Hans. Erweitertes Kino. Die Wiener Filme der 60er Jahre. 7. vyd. Wien : Triton Verlag, 2002. 443 s. ISBN 3-85486-110-9.

SCHLEMMER, Gottfried (Hg.). Der neue österreichische Film. Wien : Wespennest, 1996. s. 182-194, 382-392. ISBN 3-85458-510-1.

SZELY, Silvia (Hg.). EXPORT Lexikon. Chronologie der bewegten Bilder bei VALIE EXPORT. 1. vyd. Wien : Sonderzahl, 2007. 208 s.

TAUBIN, Amy. Invisible Adversaries. Artforum, 1980, č. 11, s. 88-89.

THOMPSONOVÁ, Kristin – BORDWELL, David. Dějiny filmu: Přehled světové kinematografie. 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění/Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 872 s. ISBN 978-80-7106-898-3.

ULRICH, Rudolf. Österreicher in Hollywood. Ein Beitrag zur Entwicklung des amerikanischen Films. 1. vyd. Wien : Verlag der Österreichische Staatsdruckerei, 1993. 443 s. ISBN 3-7046-0419-4.

WINKLER, F. Christian. Wien-Film. Träume aus Zelluloid. Die Wege des österreichischen Films. Erfurt : Sutton Verlag, 2007. 128 s. ISBN 978-3-86680-227-8.

Internetové zdroje

ANONYM. Aktionskunst in Österreich. [online]. Google Books [ 3. 5. 2010].B.O.RG Schoren. Dostupné z WWW: < http://projects.brg-schoren.ac.at/1968/aktknst.htm#Aktion>.

EXPORT, VALIE 2010. VALIE EXPORT [online]. InternetArtBook-AP. [ 3. 5. 2010]. Dostupné z WWW: <http:// www.valiexport.at/>.

KAPLAN, E. Ann. Women and Film: Both Sides of Camera [online]. Google Books [ 3. 5. 2010]. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books>.

RICH, Ruby B. In the Name of Feminist Film Criticism. [online]. Google Books [ 3. 5. 2010]. In ERENS, Patricia. Issues in feminist film criticism. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books>.

Internetové databáze

www.csfd.cz

www.imdb.cz

Výběr filmografie režisérky

1968 Tapp- und Tastkino

1968 Ping pong. Ein Film zum spielen – ein Spielfilm

1969 Genitalpanik

1969 Tonfilm

1970 Zeitgedicht / 24 Stunden 24 mal fotografiert

1970 Touching body poem

1970 Split – Reality

1971 Eros/ion

1972 Zwangsvorstellung

1973 Adjungierte Dislokationen

1973 …Remote…Remote…

1973 Mann & Frau & Animal

1977 Unsichtbare Gegner

1980 Menschenfrauen

1983 Syntagma

1985 Praxis der Liebe

1986 Ein perfektes Paar oder die Unzucht wechselt ihre Haut

1988 Elfriede Jelinek. News from Home 18.8.88

HORÁKOVÁ, Aneta. Obraz ženy v hraných filmech VALIE EXPORT (bakalářská diplomová práce). Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce: Mgr. Petr Bilík, Ph.D. Olomouc 2010. 71 stran.

Z bakalářské práce Anety Horákové pro 25fps vybrala Marie Meixnerová. Publikováno se svolením autorky.

WOMAN. THE FEMINIST AVANT-GARDE OF THE 1970S. from BOZAR on Vimeo.

VALIE EXPORT – Artist Talk (Polish subtitles) from WRO Art Center on Vimeo.

PROJEKTY VALIE EXPORT

 

Print Friendly, PDF & Email
  1. HORÁKOVÁ, Aneta. Obraz ženy v hraných filmech VALIE EXPORT (bakalářská diplomová práce). Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce: Mgr. Petr Bilík, Ph.D. Olomouc 2010. 71 stran. []
  2. MULVEYOVÁ, Laura. cit. d., s. 44.   []
  3. Převzato z: HANÁKOVÁ, Petra. cit.d. s. 32. WOLLEN, Peter. The Avant-Gardes: Europe and America. Framework, 14/1981, s. 9-10. Citováno in: KAPLAN, E. Ann. Women and Film: Both Sides of Camera. New York: Routledge, 1990. s. 86. []
  4. HANÁKOVÁ, Petra. cit.d., s. 34.   []
  5. RICH, Ruby B. In the Name of Feminist Film Criticism. Jump Cut 19, 1978. Přetištěno in Nichols, Movies and Methods II.s. 352-353. In: HANÁKOVÁ, Petra. cit.d. s. 36-37. []
  6. MULVEYOVÁ, Laura. ci.d., s. 46.   []
  7. Např. Mary Ann Doaneová, Teresa de Lauretisová nebo právě E. Ann Kaplanová. []

Autor

Profilový obrázek
Počet článků : 14

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Zpět nahoru