Zde se nacházíte: 25fps » TV » Gameplay videa World of Tanks jako fanouškovská tvorba (2)

Gameplay videa World of Tanks jako fanouškovská tvorba (2)

Gameplay videa World of Tanks jako fanouškovská tvorba (2)
TV – TÉMA: FANOUŠKOVSKÉ HÁJEMSTVÍ – Gameplay videa World of Tanks jako fanouškovská tvorba (2) – LENKA POLÁČEK HUČÍNOVÁ –
Gameplay a World of Tanks

Projekt společnosti Wargaming.net (dále jen Wargaming) World of Tanks právě slaví své páté výročí. Jedná se o Free to Play [1] online hru, v níž hráči, rozdělení do dvou soupeřících týmů, ovládají jednotlivé tanky a útočí s nimi na tanky protivníka. Cílem je eliminovat všechny jednotky protihráče, případně obsadit a udržet soupeřovu základnu. Jde tedy o hru vyžadující týmovou spolupráci reálných osob, testující jejich taktické schopnosti a herní dovednosti na úrovni ovládání přístroje a orientace ve virtuálním prostoru.

Unikátní na World of Tanks je vztah Wargamingu k fanouškovské komunitě a jejich podpora vzniku gameplay [2] videí. Hra World of Tanks totiž standardně nabízí hráči možnost exportovat replay právě ukončené hry. Replay přitom není jen videozáznam proběhlé hry, ale kompletní herní situace, v níž je možné nejen znovu sledovat hru, ale dokonce měnit a ovládat pohled kamery. Tyto replay soubory mohou být zveřejněny, následně stahovány a dále užívány prostřednictvím portálu provozovaného Wargamingem wotreplays.com. Každá položka na tomto portále je označena množstvím údajů o hře, jako počet zásahů, získané zkušenosti a kredity a další, [3] což usnadňuje orientaci potenciálnímu sekundárnímu tvůrci. Snižování vstupních bariér pro výrobu herních videí je jen jedním z mnoha kroků, kterými se Wargaming programově přibližuje svým hráčům a fanouškům. [4]

Dalším nástrojem, který umožňuje divácké sledování hry je portál Twitch. Tato internetová platforma nabízí živé přenosy různých her, z nichž nejpopulárnější jsou hry s fantasy a vojenskou tématikou. World of Tanks se v současnosti drží ve dvanáctce nejsledovanějších her na twitch.tv – průměrné hodnoty sledování jsou závislé na denní době a pohybují se kolem 10 000 diváků. Zajímavá je blízkost tohoto druhu internetového diváctví s historickou érou flow televize. [5] Živé herní streamy [6] jsou totiž konzumovány nejčastěji právě v rámci unikátního toku (ačkoliv obvykle vzniká i video záznam, který je možné shlédnout zpětně, po skončení streamu), jednotliví streamující hráči si tak v určitých časových pásmech konkurují, případně po společné dohodě vytvářejí přestupní body se vzájemným odkazováním, aby nasměrovali tok diváků.

Autentickým projevem fanouškovské produkce je ovšem tvorba autorských, manipulovaných videí, nejčastěji za použití již zmíněného herního replaye. Pro analýzu autorského herního videa volím práci youtubera s přezdívkou The Mighty Jingles (dále jen Jingles) [7]. Youtubový kanál tohoto autora má téměř půl milionu odběratelů a produkuje pravidelně, šest dní v týdnu, denně nejméně jedno video o průměrné délce přibližně 30 minut. Nezabývá se přitom výhradně hrou Wold of Tanks, ale i World of Warships [8] a dalšími hrami s vojenskou tématikou, případně produkuje reportážní videa z vlastních návštěv muzeí vojenské historie.

Tanková videa (nejen) tohoto autora je možno rozdělit do tří základních žánrů. Zaprvé jsou to komediální videa sestříhaná z krátkých úseků nejčastěji tzv. failů (kritické selhání hráče, střelba do vlastních, kuriózní nehody), bugů (hráčský termín, chyba programování hry, nejčastěji herní fyziky, případně nefunkční objekty), RNG [9] nebo naopak výjimečných úspěchů. Dále video recenze herních novinek (většinou nově zveřejněných tanků, ale i map, nebo munice atd.) a to včetně naučné složky v podobě uvedení do historicko-vojenského kontextu. A nakonec samozřejmě dějová videa vycházející z konkrétního, reálně odehraného utkání. Poslední ze jmenovaných je nejtypičtějším a také nejčastějším příkladem gameplay produkce, a proto se analýza zaměří na tento typ videa.

Pří výběru replaye pro tvorbu videa Jingles vyhledává takové, které: „ukazují dovednost hráče, nebo se v nich stane něco neobvyklého nebo zábavného, ideálně obojí.“ [10] V herní situaci potom obvykle zvolí pohled hráče, který je nejúspěšnější, nebo jinak zajímavý a s tímto hlavním hrdinou prochází hrou.

Ve World of Tanks se hráči nabízí tři základní mody zobrazení – volná kamera z pohledu třetí osoby, sledující aktivní tank umístěný ve středu záběru (příloha 1), pohled skrz zaměřování, kdy je kamera fixovaná na kanonovou věž a otáčí se společně s ní (příloha 2) a zobrazení z ptačí perspektivy, užívané artilérií (příloha 3). V rámci prvního modu je navíc možné kameru oddalovat a přibližovat. K základní hře pak existuje řada hráčských modifikací upravujících možnosti zobrazování – tvůrci videí nejčastěji užívají především mo[11] umožňující úplné odpoutání kamery od aktivního tanku, nebo zvětšení orientační mapy.

Při tvorbě videa s použitím replaye tak autor neovládá dění na scéně, [12] ale má možnost práce s kamerou, jejím pohybem a přiblížením, a dále možnost střihu prostřednictvím přepínání jednotlivých modů snímání a samozřejmě spojováním částí jednoho replaye, případně různých záznamů stejné hry z pozic různých hráčů. [13] Výsledné video navíc obsahuje údaje o manipulaci s kamerou a to zobrazením hlášky „free camera activated“ a „fixed camera activated.“[14] Díky tomu je možné říct, že konkrétně u Jinglese je práce s kamerou spíše minoritní složkou a nejčastěji ponechává autentický pohled hráče. Volnou kameru (zpravidla oddálenou a odpoutanou), případně detail mapy užívá především v případě, kdy je nezbytné divákům zpřehlednit komplikovanou herní situaci, zdůvodnit strategii týmu, nebo když jsou pohyby a přepínání pohledů u hráče příliš rychlé a matoucí. Je pravdou, že sama herní situace produkuje autentické napětí, které se přirozeně promítá i do hráčských voleb zobrazování – konkrétně dynamické přepínání mezi kamerou z pohledu třetí osoby a pohledem skrz mířidla, synchronizované s pohybem tanku ve virtuálním prostoru. Snaha o střih a manipulaci hráčského záznamu by tak byla s největší pravděpodobností kontraproduktivní a poutavost a dramatičnost videa by spíše snižovala.

Dalším, velmi významným nástrojem užívaným pro tvorbu videí je komentář v podobě voice over a hudební motivy. Zatímco hudební motivy se často uplatňují hlavně při tvorbě komediálních montáží, [15] komentář je zcela zásadní u dějových videí a je zároveň nejvíce autorským prvkem gameplay videí.

Jinglesovy komentáře jsou specifické především uplatňováním znalostí vojenské historie. Naučné vložky tak aplikuje nejen ve videích typu recenze, ale velmi často i v dějových videích. Dále je pro něj typický analytický přístup, [16] hodnocení strategií jednotlivých hráčů a rozvíjení hypotetických taktických možností v dané situaci. I tento pohled může být považován za naučný, jelikož analýzy herních situací v kontextu konkrétních map a tanků jsou svého druhu studijním materiálem pro hráče, kteří přirozeně touží zlepšovat své herní dovednosti. Nabízí se tak i možné vysvětlení motivace pro sledování gameplay videí. [17]

Jingles také doplňuje svá videa o čistě osobní postřehy a informace (nejčastěji z oblasti cestování, ale i zajímavosti ze zkonzumovaných mediálních obsahů – knih, filmů atd.), dále o čtení dopisů od svých příznivců a fanoušků a zmiňuje známé i méně známé členy fanouškovské komunity World of Tanks. Je u něj tedy patrné úzké spojení s fandomem,[18] společně s tendencí integrovat i jeho méně významné a viditelné členy. Už samotný výběr replaye je svého druhu velkým oceněním pro hráče, které je verifikováno i opakovaným užíváním přezdívky hráče v komentářích.

Dalším prvkem souvisejícím s fanouškovskou příslušností je užívání fanspeaku, [19] který v případě World of Tanks z velké většiny vychází z odborné vojenské terminologie. Jelikož podmínkou úspěšného hráčství je znalost jednotlivých tanků/tank destroyerů [20]/artilérií [21], jejich silných a slabých stránek, kritérií ovlivňující útočnost a pohyblivost stroje atd., je nezbytné i osvojení jazyka užívaného k popisu vlastností válečné techniky a munice. Například výraz „side skirts“ je familiárním označením pro „spaced armour“, česky „předsazený pancíř“ a jedná se o pláty umístěné po bocích tanku, pod nimiž je mezera umožňující vstřebání nárazu střely (více příkladů fanspeaku je uvedeno v poznámce pod čarou). [22] Splynutí fanspeaku a odborné terminologie je u armádně zaměřených her častým jevem a podporuje představu hráčů, že jejich fanouškovství má přidanou hodnotu v podobě vojenských a taktických znalostí, snad dokonce uplatnitelných v reálné bojové situaci.

Fanouškovství World of Tanks má navíc oproti jiným válečným hrám (například Call of Duty) nehumanizované hlavní hrdiny – tanky. Paradoxně je vztah mezi hráčem a ovládanou jednotkou často mnohem bližší. [23] V prostředí hráčské komunity jsou tak tanky personifikované, jsou jim připisované různé charaktery a lidské vlastnosti. Například těžké tanky jsou považované za hloupé, „slow stupid dumb heavy tanks,“ nebo konkrétně britská artilérie FV304, zvaná také „Bert the Avenger“, je charakterizovaná jako scoundrel (darebák, ničema). Personifikování tanků je krásně vystiženo například i ve fanouškovské tvorbě ruského youtubera s přezdívkou RanZar, který produkuje animovaná komediální videa Tanktoon (příloha 4).

Fanouškovská označování tanků a další projevy fanspeaku jsou navíc v případě World of Tanks flexibilně reflektované producentem. Například v gameplay videích vzniklé označení ruských tanků jako „stronk tenk (sic)“ (angličtina s ruským přízvukem), nebo obrat „made from pure stalinium“ (pro velmi odolné části ruských tanků) bylo společností Wargaming přejato a dále užíváno. [24]

Komerční aspekty fanouškovské produktivity

Fanoušků produkujících vlastní gameplay videa je samozřejmě obrovské množství a jen velmi malý zlomek z nich je za svou činnost ohodnocen přímým finančním darem či materiální odměnou. U známých a úspěšných fanouškovských producentů lze ale mluvit o finančních ziscích, ale zároveň i osobní a profesní angažovanosti na úrovni plnohodnotného zaměstnání. Loajální divácké skupiny totiž podporují své producenty pravidelnými měsíčními finančními dary. Například návštěvníci portálu Twitch mají možnost stát se subscribery (tj. předplatiteli) svých oblíbených hráčů – autorů videí. Subscriber přispívá měsíčně fixní částkou (5USD), z níž polovinu dostává přímo autor videa, zároveň probíhá na tomto portálu i přímé darování například prostřednictvím PayPal, které je pro producenta často výnosnější, než množství subscriberů.

Samotné streamování herních videí je pak možné považovat za syntetické spojení vitálního podnikatelského záměru a projevu fanouškovství. Například streamer Circonflexes v rozhovoru uvedl, že se nejprve rozhodl streamovat herní videa na profesní úrovni, a až sekundárně pro tento záměr zvolil hru World of Tanks, jelikož byla na portále Twitch nedostatečně pokrytá: „Chtěl jsem dělat živý stream. Chtěl jsem mít kanál na Twitch. To je to, co jsem chtěl zkusit a tou dobou jsem zrovna dost hrál WoT.“ Profesionálnímu přístupu při tvorbě fanouškovských obsahů odpovídá i časová investice, například youtuber Jingles dle svých slov věnuje tvorbě videí, a všem činnostem s tím spojeným, přibližně 8-10 hodin denně. Oba tito autoři navíc přiznávají, že jejich příjmy z fanouškovské činnosti jsou srovnatelné se standartními příjmy plnohodnotného zaměstnání v jejich zemi a tuto svou činnost také za své zaměstnání považují. [25]

 Závěr

Problematika tvorba gameplay videí je samozřejmě mnohem rozsáhlejší, cílem této práce bylo spíše zdůraznit specifika hry World of Tanks v tomto kontextu. Významný je tak především přístup Wargamingu, který aktivně, byť ne přímo finančně, podporuje své sekundární producenty a snižuje bariéry vstupu pro tvůrce gameplay videí. Herní fanoušci se tak stávají vlivnými sekundárními producenty, schopnými profitovat ze svého fanouškovského zájmu, a to až na úrovni plnohodnotného zaměstnání.

Na otázku, proč jsou World of Tanks i jejich gameplay videa tak úspěšná odpověděl Jingles: „Well… they’re tanks!“ Dalším specifikem tankových videí je totiž jejich vztah k realitě, přidaná hodnota v podobě zdánlivě historicky přesných znalostí a vojenských dovedností. V neposlední řadě je to i výjimečný vztah hráčů k jejich tankům, které jsou humanizované a více než vojenskou technikou se stávají virtuálními mazlíčky hráčů.

Literatura a elektronické zdroje:

KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 1: studijní text pro kombinované studium. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4212-9.

World of Tanks/Fan Nicknames. TVtropes [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/FanNickname/WorldOfTanks


[1] Herní systém, v němž za vstup do samotné hry hráč neplatí, pro dosažení reálných úspěchů ve hře je ovšem nezbytné investovat do zpoplatněných vylepšení a herních nástrojů.

[2] Záznam, nebo přímý přenos herní reality prostřednictvím videa.

[3] Konkrétně je to počet killů, expy (zkušenosti), kredity (body pro nákup dalších herních vylepšení), damage (způsobené poškození), spotting (zjištění lokace nepřátelského tanku), bounce (potenciální poškození odražené pancířem)

[4] Dalším je například organizování mistrovství a jiných aktivit zapojujících hráče, obsazení oblíbených youtuberů při těchto akcích, případně otevřené podporování youtuberů a streamerů ze strany Wargamingu přidělením statutu Community Contributor (na základě tohoto statutu dostávají hráči dárkové balíčky, herní bonusy, pozvánky na akce a další), nebo zapůjčením Press account (speciální herní účet vytvořený pro producenty sekundárních obsahů (videí, článků atd.). Nabízí možnost vyzkoušet herní novinky před jejich vypuštěním a připravit recenze)

[5] KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 1: studijní text pro kombinované studium. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4212-9.

[6] Streamování je proces online sdílení herních (i jiných) vedií v reálném čase a bez dalších editací.

[7] Občanským jménem Paul Charleton, povoláním vysloužilý námořní důstojník britského námořnictva

[8] Příbuzný projekt společnosti Wargaming zaměřený na válečné lodě z období první až druhé světové války

[9] Random Number Generator – systém simulující náhodný faktor. Ve hře aplikuje vliv náhodně generovaných proměnných.

[10] Z rozhovoru s autorem

[11] Hráčský termín, vlastnoručně napsaný dodatkový program, upravující dílčí části programu hry, nejčastěji se týká zobrazování a textur.

[12] To určuje výhradně volbou replaye a také volbou hráče, z jehož pohledu hru sleduje.

[13] Může být k dispozici i replay jedné hry z pohledu obou týmů.

[14] Fixed camera je pohled hráče v průběhu hry, free camera je pohled nezávislý na pohledu hráče

[15] U Jinglese se jedná o stálou sadu hudebních motivů, které v kontextu jeho tvorby nabyly autonomních významů – například užití písně „You’ve got a friend in me“ autora Randy Newman signalizuje nezáměrnou střelbu do vlastních, případně jinou nezdařenou snahu o pomoc vlastnímu spoluhráči.

[16] Ačkoliv na rozdíl od jiných autorů nezakládá svou image na analýze a taktice

[17] Streamer Circonflexes navíc v rozhovoru uvedl, že nový hráč je často vyděšený množstvím čísel a voleb ve hře a hledá videa, která mu v začátku pomůžou se zorientovat a vysvětlí všechny technické aspekty hry.

[18] Semknutá a organizovaná skupina fanoušků konkrétního mediálního obsahu.

[19] Speciální slovní zásoba užívaná konkrétní skupinou fanoušků, jeho znalost/ neznalost je projevem příslušnosti ke skupině.

[20] Druh vojenské techniky specializovaný na ničení tanků.

[21] Druh vojenské techniky umožňující nepřímou střelbu na dlouhou vzdálenost.

[22] Gun depression, elevation, upper glaces, lower glaces, turet, gun mantle, range finder, ground resistence, AP – armer piercing, APCR – armer piercing composite rigid, APDS – armer piercing discarding sabot, HEAT – hight explosive anti tank, HESH – high explosive squash head.

[23] Mimo jiné i proto, že po ztrátě jednotky se tato nerespawnuje a hráč tak v dané hře skončil spolu se svým tankem.

[24] Můžeme tedy hovořit o případu fanonicko kanonické konverzace.

[25] Informace z rozhovorů provedených s autory videí pro potřeby seminární práce.

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 948

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru