Zde se nacházíte: 25fps » Český film » FAMU

FAMU

PROFIL: FAMU – MICHAELA STRÁNSKÁ –

FAMU vznikla v rámci AMU v Praze v letech 1946/47 jako pátá filmová škola na světě – po Moskvě, Berlíně, Římu a Paříži. První uchazeči zde mohli studovat režii, dramaturgii a filmový obraz. V roce 1950 se z dosavadních oborů stávají katedry, o rok později k nim přibývá katedra produkce, na dramaturgii dále vzniká specializace na filmovou vědu. Vedoucí katedry režie Václav Krška zřizuje při katedře i specializaci na dokumentární a vědecko-populární film a kabinet střihové skladby, vedený od počátku Janem Kučerou. Pravděpodobně ve druhé polovině 50. let vzniká katedra filmové a televizní techniky s kabinetem hudby a zvuku. Katedra kamery je přejmenována na katedru filmové fotografie a televisního obrazu. V téže době začínají Karel Höger se svým asistentem Radovanem Lukavským zasvěcovat studenty FAMU do principů práce herce a s hercem a tehdy také poprvé dochází ke spolupráci studentů FAMU a DAMU.

Ve školním roce 1957/58 přichází na katedru režie Otakar Vávra s novou koncepcí přednášek a přijímacího řízení. Osobně si vybírá uchazeče, z nichž vychovává jádro nové vlny (Věra Chytilová, Evald Schorm, Jiří Menzel, Jan Schmidt). Dochází k postupné reorganizaci kateder i výuky, která stále více akcentuje i možnosti uplatnění absolventů v televizi. Většina kateder v polovině 60. let získává přívlastek „filmová a televizní“, jakož i celá fakulta.
Roku 1961 je zřízena samostatná katedra publicistiky, později přejmenovaná na katedru dokumentární tvorby; roku 1963 je ustanoven obor filmové a televizní střihové skladby, jehož výuku do té doby zajišťoval kabinet střihové skladby při katedře filmové a televizní režie. O dva roky později se osamostatňuje i obor filmové a televizní vědy.
V průběhu 60. let školu absolvovaly dvě až tři generace tvůrců, díky nimž se stala světově proslulou. Na dalších třicet let se FAMU stává téměř jediným zdrojem profesionálů v oblasti české a slovenské filmové (a často i televizní) tvorby. V polovině šedesátých let se začínají výrazně prosazovat i absolventi fotografie. Roku 1969 se dokonce koná první veřejná výstava prací absolventů specializace fotografie. Katedra umělecké fotografie, již vedl Ján Šmok a kde působili především Jaroslav Rajzík a Pavel Štecha, však vznikla až r. 1975; do té doby se tento obor pěstoval na katedře kamery.

Mnozí z absolventů začali po krachu pražského jara narážet na omezení a represe husákovské normalizace. V roce 1972 musela odejít řada dosavadních pedagogů (Evald Schorm, Břetislav Pojar, František Filip, František Daniel, Milan Kundera, Karel Kachyňa, Vlastimil Vávra) i někteří studenti, ostatní pracovali pod nátlakem a v atmosféře neustálé kontroly a cenzury.

Ve druhé polovině sedmdesátých let se FAMU stává opět ostrůvkem relativně větší svobody myšlení a tvorby. Po roce 1990 se postupně pedagogy FAMU stávají Jiří Menzel, Olga Sommerová, Zdenek Sirový, Věra Chytilová, Jan Němec, Karel Vachek, Jaromil Jireš, Dušan Klein, Pavel Koutecký, Jan Špáta, Břetislav Pojar, Tomáš Kepka, Jiří Kubíček, Edgar Dutka, Petr Jarchovský, Jiří Křižan, Vladimír Just, Lubor Dohnal, Jan Malíř, Jaroslav Šofr, Jaroslav Brabec, Jan Mattlach, Drahomíra Vihanová, Vladimír Birgus, Pavel Dias, Jindřich Štreit aj.

V roce 1991 vzniká katedra animované tvorby a při ní později i specializace na multimediální tvorbu a počítačovou animaci. V roce 1996 je zavedeno oddělené bakalářské a magisterské studium a od roku 1999 je akreditováno i studium doktorské. Stavebně i technologicky modernizovaná škola dostává nový impuls po nástupu Michala Breganta do funkce děkana na jaře 2002. Za pomoci týmu jeho spolupracovníků dochází k razantní generační obměně pedagogů i vedoucích kateder a k proměně některých forem výuky, vedoucích zejména během prvního ročníku k silnější integraci studentů jednotlivých oborů. Na většině kateder je posílen princip organizace v dílnách pedagogů, které si studenti mohou svobodněji volit. Svobodnější volbu předmětů usnadňuje i zavedení systému kreditních bodů.
V současné době nabízí FAMU zájemcům možnost studia na devíti katedrách: Katedře animované tvorby, Katedře dokumentární tvorby, Katedře fotografie, Katedře kamery, Katedře produkce, Katedře režie, Katedře scenáristiky a dramaturgie, Katedře střihové skladby a Katedře zvukové tvorby, dále také v rámci Centra audiovizuálních studií.

 

Katedra animované tvorby

Výuka na katedře animované tvorby, podobně jako na ostatních katedrách FAMU, vychází ze základního estetického názoru, že animovaný film je jedním z druhů dramatického umění.
Výuka je rozdělena do dvou stupňů: bakalářského (6 semestrů) a magisterského (4 semestry) a je postavena na principu volitelnosti po stránce odborné i teoretické. V rámci kreditového systému si může student současně profilovat studium teoretických předmětů podle své vlastní orientace. Odborná výuka vychází z předpokladu, že animace je základní a nejdůležitější disciplinou animovaného filmu, přičemž nezáleží na tom, je-li vytvářena ručně nebo synteticky. Proto je na ni kladen maximální důraz jak při výuce, tak v jednotlivých cvičeních. Každý rok vytváří student jedno až dvě praktická cvičení, při jejichž tvorbě má dostatečný prostor k vyjádření vlastní individuality.

 

Katedra dokumentární tvorby

Po listopadu 1989 se katedra postupně transformovala až do dnešní podoby, kdy je zde dokumentární film chápán jako svébytná umělecká disciplina zahrnující různorodé spektrum přístupu k filmovému dílu, důraz je kladen na autorský film.
Praktické studium doplňují další teoreticky zaměřené předměty směřující k poznání a vzdělávání v uměnovědných a humanitních předmětech, dále pak oborové semináře rozvíjející analytické i tvůrčí schopnosti. Podstatnou součástí studia jsou praktická cvičení, při jejichž tvorbě si student osvojuje odborné dovednosti, nabývá zkušeností a konfrontuje své znalosti se spolužáky z ostatních oborů FAMU. Cílem studia je výchova nezávisle myslící a tvůrčí osobnosti, která dokáže svým dílem a postoji získat respekt a zájem veřejnosti o prezentovaná témata a problémy.

 

Katedra fotografie

Fotografie je v studijním programu chápána jako nedílná součást moderních komunikačních systémů využívajících vizuální jazyk tvůrčím způsobem. Fotografická tvorba je sledována nejen z tradičního úhlu pohledu (teorie, techniky, dějin a estetiky oboru), ale i z pohledu společensko vědního výzkumu a různých forem její aplikace v soudobé společnosti. Student má v průběhu studia postupně stále větší možnost volby specifické orientace vlastní tvorby jak v rovině praktické, tak i v oblasti teoretické. Praktická výuka fotografie rozvíjí talent a znalosti studenta v oblastech daných zaměřením čtyř ateliérů a to jak klasickou fotografickou technikou a postupy, tak metodou digitální za využití nejnovějších technologií. Počínaje pátým semestrem má student možnost studia v jednom ze čtyř ateliérů: ateliéru výtvarné fotografie, jehož součástí je obor experimentální tvorby a nových medií, ateliéru studiové fotografie, ateliéru plenérové fotografie a ateliéru dokumentární fotografie. Vedoucími těchto ateliérů jsou kmenoví pedagogové FAMU. Součástí výuky v těchto ateliérech jsou různé dílny, jejichž zaměření a náplň se každým rokem mění a je často určena odbornou specializací či tvorbou pedagoga, který dílnu vede. Většinou jsou to externí pedagogové – významné fotografické osobnosti.

 

Katedra kamery

Studium na katedře kamery směřuje k rozvoji koncepční kameramanské tvorby studenta, která je výsledkem tvůrčího záměru a stojí na základech znalosti a uplatnění zákonitostí vztahů mezi technickými parametry filmového obrazu a následnou emocionální odezvou diváka. Vedle obrazové tvorby cílené k dramatickým formám slouží kameramanské vzdělání poskytované touto katedrou FAMU všem kinematografickým žánrům. Absolventi katedry opouštějí školu teoreticky i prakticky vybaveni pro kvalifikovaný výkon profese i obohaceni o znalosti v souvisejících oblastech všeobecně kulturních.

 

Katedra produkce

Katedra produkce se zaměřuje na profilaci skutečných kreativních producentů (vrcholný manager) schopných na základě rozsáhlých více oborových studijních zkušeností samostatně vytvářet, řídit, financovat a obchodovat veškeré audiovizuální a další samostatné umělecké projekty.
Katedra se snaží podporovat, rozvíjet a motivovat individualitu každého studenta a umožnit jeho profilaci i v příbuzných oblastech (dramaturgie, audiovizuální právo, distribuce, marketing, promotion, hudební a divadelní oblast, neziskový sektor, řízení kulturních institucí apod.).
Součástí magisterského studia každého studenta je vývoj a realizace magisterského projektu. Smyslem tohoto úkolu je podporovat a rozvíjet schopnosti studenta volit, rozhodovat a následně definovat cíle projektu, podílet se na dramaturgii, vytvářet strategii pro prosazování, realizaci a následné uplatnění vlastních zodpovědných producentských záměrů.

 

Katedra režie

Studium se zaměřuje na rozvíjení představivosti, tvořivosti a odpovídající míry kritického myšlení filmových a televizních režisérů.
Absolvent oboru by měl prokázat osobité vidění světa, kreativitu, koncepčnost, organizační schopnosti, všeobecnou vzdělanost a vhled do ostatních uměleckých disciplín. Studijní plány jednotlivých oborů obsahují soubory povinných a volitelných předmětů, včetně praktických cvičení pro bakalářské a navazující magisterské studium. Výuka se dělí na teoretickou část, která je zaměřena na studium dějin kinematografie, filmovou a televizní techniku a technologii, a praktickou část. V praktické části si posluchači ověřují teoretické poznatky v systému cvičení od elementárních etud až po absolventský hraný film. Adept má v průběhu studia možnost pracovat v dílnách pod vedením tvůrčích osobností, setkat se s různorodými koncepcemi a kinematografickými přístupy.

 

Katedra scenáristiky a dramaturgie

Katedra je dvouoborová, jejím cílem je nejen vychovávat filmové a televizní scénáristy, ale zároveň i dramaturgy, kteří budou v praxi schopni působit v dramatické televizní tvorbě nebo vykonávat práci uměleckých poradců či dramaturgů v soukromých produkcích. Studenti bakalářského programu ukončují studium vlastním celovečerním scénářem. Nejlepší z nich mohou pokračovat ve studiu na magisterském stupni, kde se jim dostane hlubšího akademického vzdělání v oboru scenáristiky i dramaturgie.

 

Katedra střihové skladby

Katedra připravuje posluchače pro střihovou skladbu v plném rozsahu audiovizuálních medií (film, video, TV, nová média) s důrazem na soustavné rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností a s ohledem na nové počítačové technologie. Absolvent bakalářského studia je připraven ke střihu programů běžných filmových a televizních žánrů. Zvládá klasickou i počítačovou technologii, ovládá gramatiku a estetiku filmových výrazových prostředků v obrazové i zvukové složce a je schopen jejich tvůrčího využití. Získává i poměrně široké znalosti v uměnovědných a společenských oborech.
Magisterské studium je určeno vynikajícím posluchačům. Absolvent je připraven stát se tvůrčím partnerem režiséra, schopným tvůrčího řešení jak dílčích variant obrazové a zvukové skladby tak i celkové dramaturgie díla s přihlédnutím k charakteru díla, režisérově osobnosti i současným uměleckým i technologickým trendům. Studium je ukončeno obhajobou absolventské teoretické i praktické práce.

 

Katedra zvukové tvorby

Studijní obor Zvuková tvorba je zaměřen na výchovu samostatných tvůrčích pracovníků – mistrů zvuku (sound designerů) a zvukových režisérů – pro celou oblast zvukové tvorby, tj. pro film, TV, rozhlas, hudební studia, divadla a další zvuková pracoviště. Studenti získají komplex profesních vědomostí a dovedností a rozšíří si inspirační základnu pro vlastní uměleckou práci prohloubením hudebního, estetického a zvukově dramaturgického cítění, tvůrčí představivosti, kulturního rozhledu atd. Studijní plán spojuje ve vyvážených proporcích teoretickou výuku – přednášky a semináře – a průběžný program praktických cvičení od elementárních úkolů po ucelená umělecká díla. Teoretická výuka zahrnuje oborové předměty jako zvukovou tvorbu ve filmu, televizi, hudebních studiích a rozhlase a zvukovou dramaturgii filmu, jejímž smyslem je utřídění a teoretické zdůvodnění postupů v tvůrčí praxi. Dále jsou to základy hudební teorie, matematiky a fyziky, prostorová, fyziologická a hudební akustika, elektroakustika, studiová technika, dějiny umění, estetika, filozofie, psychologie i studium cizího jazyka. V rámci praktické výuky jsou vedle hry na hudební nástroj a asistentské praxe mikrofonisty zadávány početné soubory průpravných zvukových cvičení i samostatné tvůrčí úkoly.

 

Centrum audiovizuálních studií

Centrum audiovizuálních studií FAMU je výzkumným a pedagogickým pracovištěm Filmové a televizní fakulty AMU zaměřeným na výuku, výzkum a aplikace v oblasti vizuálních a audiovizuálních médií. Ve vztahu k ostatním pracovištím FAMU tvoří Centrum středisko historické a teoretické syntézy oborů, které jsou na FAMU provozovány. Vedle pedagogické činnosti v oblasti teorie a historie fotografie, kinematografie a audiovizuálních médií obecně tvoří uzel poznání mezi těmito obory navzájem a jejich působením na společnost. Centrum využívá svého sepětí s praktickým zázemím FAMU a zahrnuje nejen přístupy historiografické a uměleckohistorické, ale také reflexi a působení v oblasti vizuálních a audiovizuálních médií. Vzdělávání v oboru teorie a historie fotografie, kinematografie a dalších audiovizuálních médií zahrnuje přednášky a semináře z dějin fotografie, kinematografie a dalších audiovizuálních médií, metodologické, monotematické, monografické a speciální přednášky, výklad současné fotografie a kinematografie, úvod do společenských věd, specializované přednášky z ostatních oblastí umění, humanitních disciplin a společenských věd.
Zdroj: FAMU

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 636

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru